Criteris d'edició

Els criteris d'edició que ha d'observar tot editor de la NEORL estan detallats en unes normes establertes per la Comissió Editora, de les quals hom pot consultar un extracte.